پیگتیل سانت

>پیگتیل سانت
پیگتیل سانت۱۳۹۷/۴/۲۵ ۱۰:۱۹:۳۲

Project Description

پیگتیل

  • پیگیتل سانت درمدل سینگل مود، مناسب فیبر سینگل مود و مالتی مود  مناسب فیبر مالتی مود می باشد.

  • پیگیتل سانت در مدل SC  و LC  در متراژ یک متر موجود می باشد.

Multimode
Single Mode Item
SOPTLSIM
SOPTLCIS Sunet OP Pigtail LC Simplex -1m
SOPTSCIMSOPTSCISSunet OP Pigtail SC Simplex -1m
  • پیگتیل سانت

ثبت ديدگاه